Yrkeshögskola


Avena internet blogg

Framtidens produktionstekniker

Än har du chansen – du kan söka till 13 september 2010!

Ansökan

Du kan välja på att antingen söka via webben eller genom att skicka in en pappersblankett I båda fallen måste du komplettera din ansökan med kopior på betyg från skolor och arbetsplatser.


Citat

Citat från branschen om utbildningen “…den generella utbildningsnivån inom området produktionsteknik är låg i de tre smålandslänen. Därför har industrin svårt att finna kompetent personal i området och det behövs en kompetenshöjande utbildning…”

“…för att vi ska vara konkurrenskraftiga i framtiden när konjunkturerna vänder behöver vi ha tillgång till välutbildad personal…Vi erbjuder våra kunder vår kompetens att producera produkter inom stål och aluminium på ett rationellt och kostnadseffektiv sätt. Detta innebär att vi behöver tillgång till både operatörer och produktionstekniker för den typen av industri. Vi måste hela tiden sträva efter att bli bättre och hitta smartare läsningar annars är vi inte konkurrenskraftiga på den internationella marknaden…”

“…för att behålla och utveckla den höga produkt- och tillverkningstekniska nivån i branschen behövs ett högre tekniskt kunnande än vad den gymnasiala utbildningen kan erbjuda. Det gäller allt från produktutveckling – maskinteknisk utveckling – logistik – ergonomi/säkerhet – produktionsekonomi – underhåll – upphandlingar – projektledning. Den produktionstekniska utbildningen kan på sikt också vara “inkörsport” till andra befattningar i företaget inom t. ex. produktionsledning, underhåll, produktutveckling m.m. För att möte marknadens och myndigheternas krav på bättre och energisnålare bostäder samt att hålla produkten kostnadseffektiv behöver branschen hela tiden utveckla sina produkter och tillverkningsteknik så att konkurrensförmågan behålls både inom och utanför landet…”

“…vi behöver anställa fler personer som har en högre grundkompetens redan när de anställs. Vi anställer personer med akademisk examen på högre befattningar och då vi behöver specialister inom vissa områden men vi upplever att det finns ett glapp mellan gymnasienivån och högskolan…Vi efterfårgar fler personer som har en bra utbildning som vi kan bygga vidare på och som gör att våra anställda får en bättre förståelse för helheten i organisationen. Hög kompetens ser vi som en av de viktigaste sakerna för att vi ska kunna nå våra mål och vi tror att det kan vara avgörande den dag konjunkturen vänder att vi har rätt utbildade i företaget för att kunna möta den allt hårdare konkurrensen…”

“…vi kommer att behöva nyrekrytera, inte minst beroende på att vi tappar äldre, mycket duktiga medarbetare. Ju bättre utbildad personal vi kan hitta lokalt dessbättre för vår konkurrenskraft och därmed Ekenäs mekaniska AB…”

“…den ökade konkurrensen, inte minst från låglöneländerna, kräver hela tiden att vår teknik utvecklas. Såväl maskinellt som kompetensmässigt. Vi måste bli smartare och bättre på att hitta tekniska lösningar som gör att vi kan möta framtidens krav och förväntningar. Behovet av människor som har dessa egenskaper och kompetens inom bl. a. produktionsteknik, produktionsekonomi och produktionsstyrning kommer att öka i framtiden…”


Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet:

Alla utbildningar kräver att du har så kallad grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Den kan uppfyllas på olika sätt enl. nedan:

Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänd på minst 2 250 gymnasiepoäng. Slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänd på minst 2 250 gymnasiepoäng. Svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Observera att den grundläggande behörigheten inom yrkeshögskolan skiljer sig från högskolans.

Särskild behörighet: avslutade gymnasiestudier motsvarande gymnasieprogram med inriktning:

  • industri
  • el-automation
  • teknik

eller minst sex månaders dokumenterad sammanhängande arbetslivserfarenhet från tillverkningsindustri


Kursplan

Kursplan (utdrag ur) 5 Yh-poäng = 1 veckas studier

Produktionsteknik/utveckling, 70 Yh-poäng Delkursen ger kunskap och insikt om dagens och framtidens produktionsteknik, produktionsutveckling, produktionsekonomi och produktionsstyrning.

Affärsmannaskap, 25 Yh-poäng Delkursen ger en förståelse för hur företagets ekonomi påverkas genom hela förädlingskedjan.

Kvalitet och miljö, 10 Yh-poäng Delkursen ger de studerande förståelse för arbetet med kvalitet och miljö i företaget samt kännedom om vilka lagar och regler som styr.

Materiallära och produktkännedom, 15 Yh-poäng Delkursen ger kunskap om olika material och hur de kan samverka.

CAD, 10 Yh-poäng Delkursen ger en introduktion och grundkunskap eller en fördjupning i ett modernt CAD-program samt en förståelse för skillnaden mellan 2D och 3D.

Ritningsläsning och ritteknik, 10 Yh-poäng Delkursen ger grundkunskap i att tyda olika förekommande ritningar och ger förståelse för mätteknikens betydelse i produktionen.

Projektledning, 30 Yh-poäng Delkursen ger kunskap om hur man kan identifiera och förankra gemensamma mål. Kursen ger även kunskap i presentations- förhandlings- och argumentationsteknik samt kunskap och träning i att skriva rapporter samt övning i att överföra kunskap till en grupp.

Lärande i arbete (LIA), 30 Yh-poäng Den studerande ska under handledning tillgodogöra sig ny kunskap och med hjälp av givna uppgifter undersöka, beskriva och reflektera kring hur teorierna omsätts i en verklig arbetssituation. kursen ger en god förtrogenhet med produktionsteknikerns yrkessituation.


Blogroll


Advert

Se EuropeID.com - lokal närvaro för begränsade domäner